Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

 

«Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι

 συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, βουλήσει γὰρ

 ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας

 ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι,

 Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, 

παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν Κόσμον».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου