Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Αγία και Μεγάλη Παρασκευή... Ο Θεός στο Σταυρό!

 "Πῶς ἔκαμεν ὁ Θεός τὸν ἄνθρωπον
καὶ πῶς ἔκαμεν ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεόν!"
αναρωτιέται ο Ηλίας Μηνιάτης.

Ο Θεός στο Σταυρό!
"Μετά ἀνόμων ἐλογίσθη". Ανάμεσα σε δύο ληστές.

Ο Θεός στο Σταυρό!
Πληγιασμένος, Χτυπημένος, Υβρισμένος, Προδωμένος,
Εγκαταλελειμμένος, κι όλα αυτά εκουσίως!

Ο Θεός στο Σταυρό!
Για να μπει ο άνθρωπος στον Παράδεισο ξανά!

Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Παρασκευῇ,
τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπιτελοῦμεν,
τοὺς ἐμπτυσμούς, τὰ ῥαπίσματα,
τὰ κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τοὺς γέλωτας,


τὴν πορφυρᾶν χλαίναν, τὸν κάλαμον,
τὸν σπόγγον, τὸ ὄξος, τοὺς ἥλους, τὴν λόγχην,
καὶ πρὸ πάντων, τὸν σταυρόν, καὶ τὸν θάνατον,
ἃ δι' ἡμᾶς ἑκὼν κατεδέξατο, ἔτι δὲ
καὶ τὴν τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ,
τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ,
σωτήριον ἐν τῷ Σταυρῷ ὁμολογίαν.

Ζῶν εἶ Θεὸς σύ, καὶ νεκρωθεὶς ἐν ξύλῳ,
Ὦ νεκρὲ γυμνέ, καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε.

Κεκλεισμένας ἤνοιξε τῆς Ἐδὲμ πύλας,
Βαλὼν ὁ Λῃστὴς κλεῖδα τό, Μνήσθητί μου.

Τῇ ὑπερφυεῖ καὶ περὶ ἡμᾶς παναπείρῳ σου εὐσπλαγχνίᾳ,
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου