Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Ἡ ἀμοιβαιότης νόθο παιδί τῆς δημοκρατίας μας.

Καί μόνο πού γράφεται αὐτό τό κείμενο, εἶναι λίαν μειωτικό γιά τήν κοινωνία μας.

Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου

- Θεμελιώδης ἀρχή μιᾶς «δημο – κρατίας» εἶναι ἡ ἀμοιβαιότης. Ἐάν αὐτή ἐκλείψει, τότε «δέν κρατεῖ ὁ δῆμος», δέν εἶναι κυρίαρχος ὁ λαός, δέν ὑπάρχει δικαιοσύνη καί ἰσότητα.

- Στοιχειώδεις ἀρχές ἀμοιβαιότητας ἰσχύουν καί στούς πλέον πρωτογόνους λαούς. Ἐάν ἐπί παραδείγματι μία φυλή κυκλοφορεῖ γυμνή, δέν ἐπιτρέπεται σέ ἄλλους  νά εἶναι ντυμένοι. Καί τό ἀντίθετο.

Στήν δική μας δημοκρατία:
- Ἀπαιτεῖ ὁ φοιτητής νά εἰσέρχεται στή Σχολή του ἀνεξέλεγκτα, νά τήν λεηλατεῖ καί νά φεύγει ἀνενόχλητος,
νά ἐπιτρέπει ἐλεύθερη εἴσοδο σέ μή φοιτητές, Ἕλληνες ἤ ἀλλοδαπούς, προβοκάτορες , ἐγκληματίες, ψυχασθενεῖς, κλπ χωρίς νά ἀναλαμβάνει καί τήν περιφρούρησή τους οὔτε καί τήν εὐθύνη τῶν πράξεών τους,
νά ἐπιτίθεται στά ὄργανα τῆς τάξεως χωρίς αὐτά νά ἔχουν τό δικαίωμα νά τόν ἀγγίζουν (δέν μιλᾶμε γιά ἀκραῖες περιπτώσεις),


νά χρωματίζει τούς τοίχους τῶν Σχολῶν μέ συνθήματα παντός εἴδους, νά κολλᾶ ἀφίσες ὁπουδήποτε πού προκαλοῦν μία «διηνεκῆ ἀηδία» στούς περαστικούς, κλπ

- Δέν τό χωράει ὅμως ὁ νοῦς του, ὅτι θά μποροῦσε ὁ ὁποιοσδήποτε περαστικός νά εἰσέρχεται στό σπίτι του, ὅποτε τοῦ καπνίσει, νά τό καταστρέφει καί νά τό λεηλατεῖ νά συμμετέχει δέ καί στήν οἰκογενειακή συζήτηση καί νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν καί ἡ γνώμη του!

Ἀκόμη τόν ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα ἡ ὁποιαδήποτε ἀσχήμια στήν πρόσοψη τοῦ σπιτιοῦ του. Οὔτε τό αὐτοκόλλητο τοῦ κλειδαρά δέν ἀνέχεται δίπλα στό κουδούνι τῆς ἐξώπορτάς του.

- Ὅποια κοινωνική ὁμάδα θίγεται, ἔχει τό δικαίωμα νά κλείνει τήν Ἐθνική ὁδό καί τά λιμάνια μέ ὁποιοδήποτε κόστος σέ ἀτομικό καί σέ ἐθνικό ἐπίπεδο (ἀσθενεῖς, τουρισμός, ἐμπορεύματα, κλπ).

- Δέν θά ἀνεχθεῖ ὅμως κανένας ἀπό αὐτούς, ἐάν ὁ ἐργοδότης μου δέν μέ πληρώσει καί πάω καί σφραγίσω τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του!

- Διαπιστώθηκε, ὅτι ἔγιναν διορισμοί μέ ἀπαράδεκτες διαδικασίες καί μάλιστα σέ μερικές περιπτώσεις ἄκρως ἐπικίνδυνες (ψεύτικα πτυχεῖα, ἔλλειψη προϋπηρεσίας καί εἰδίκευσης, κλπ). Αὐτούς ἡ Ἀντιπολίτευση τούς θεωρεῖ «δικά της παιδιά» (μέχρις ὅτου γίνει Κυβέρνηση καί πεῖ τό ἀντίθετο).

-  Εἶμαι σίγουρος, ὅτι δέν θά μέ ἄφηναν νά ἐπιζήσω, ἐάν προκαλοῦσα ἀτύχημα ὁδηγώντας δίχως δίπλωμα ἤ ... χειρουργώντας τό παιδί τους χωρίς νά ἔχω φοιτήσει στήν Ἰατρική Σχολή!!

Σημείωση - Ἐπωδός
Καί μόνο πού γράφεται αὐτό τό κείμενο, εἶναι λίαν μειωτικό γιά τήν κοινωνία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου