Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Το Άγιο Φως.

 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, 

ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, 

ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. 

 

Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ,

ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου