Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

Με την ευκαιρία της εορτης της Μεταμορφώσεως.

 

Στίς 6 Αὐγούστου, ὁ Δεκαπενταύγουστος διακόπτεται μέ τή μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τό ὂρος Θαβώρ.

"Μεταμορφώθης ἐν τῷ ὂρει, Χριστέ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς μαθηταῖς Σου τήν Δόξαν Σου καθώς ἠδύναντο,
λάμψον καί ἠμίν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς Σου τό ἀοίδιον..."


Εῑναι ἡμέρα με μεγάλη συμμετοχή στόν ἐκκλησιασμό καί στή θεία Κοινωνία, ἀλλά εἷναι και ἠμέρα ἑἰς μετάληψιν σταφυλῆς". Οἱ ἀμπελουργοί προσφέρουν σήμερα τόν "νέον καρπόν τῆς ἀμπέλου" γιά νά εὐλογηθεῖ κι ἒτσινα ξεκινήσει ἡ καταναλωσήτου. Πρίν τἰς 6 Αὐγούστου, τά παλιά χρόνια, δέν ἒτρωγαν σταφύλια, ἒπρεπε νά διαβαστοῦν πρῶτα."Εὐλόγησον, Κύριε, τόν καρπόν τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὂν διά τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας καί τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς καί τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τήν ὡριμωτάτην στάσιν ἐλθεῖν ηύδόκησας, ἳνα ᾖ ἐν ἡμῖν, τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εἰς εὐφροσύνην. καί τοῖς προσενέγκασι δώρον εἰς έξιλασμόν ἁμαρτιῶν διά τοῦ ἱεροῦ καί ἁγίου σώματος καί αἳματος τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ᾿ οὒ εὐλογητός εἶ, σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αίῶνας τῶν αίώνων. Ἀμήν".

Σἐ μεγάλες πιατέλες φέρνουν ἂσπρα καί μαῦρα σταφύλια σέ σχῆμα σταυροῦ καθώς καί ἓνα ποτήρι μέ ἓνα κλαδί βασιλικό μέσα, γιά νά πάρουν ἁγιασμό καί νά ἁγιάσουν τά ἀμπέλια καί τά δένδρα καί τούς καρπούς. 

Μετά τη διανομή τοῦ ἀντίδωρου, ὃλοι ἒξωἀπό τό Ναό παίρνουν εὐλογία ἓνα τσαμπάκι σταφύλι διαβασμένο καί πίνουν ἁγιασμό. Τό ἀπόγευμα ἀρχίζουν πάλι οἱ παρακλήσεις στήν Παναγία μας.

Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τόν Σεπτέμβριο ὣς τόν Αὒγουστο", Ιερομονάχου Αναστασίου, εκδ. Ερμηνεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου