Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Για­τί ανα­στή­θη­κε ο Χρι­στός.

 


α) Για να φα­νε­ρώ­σει, ότι Εκεί­νος εί­ναι πραγ­μα­τι­κά η Ανά­στα­ση και η Ζωή

β) Για­τί ο θά­να­τος και ο Άδης δεν μπο­ρού­σαν να Τον κρα­τή­σουν, επει­δή ήταν Θεός

γ) Για­τί ως Παν­το­δύ­να­μος Θεός, είχε την εξου­σία να πε­θά­νει, αλλά και να πά­ρει τη ζωή Του πίσω

δ) Για να γί­νει ο Χρι­στός, η »α­παρ­χή» της δι­κής μας ανα­στά­σε­ως

ε) Για να απο­δει­χτεί η Θεία Του δύ­να­μη

στ) Για την δι­καί­ω­σή μας

ζ) Για να νε­κρώ­σει τον Άδη

η) Για να ανα­και­νί­σει την αθρώ­πι­νη φύση

θ) Για να μας λυ­τρώ­σει από τις ανο­μί­ες μας

ι) Για να λυ­τρώ­σει τον κό­σμο από την πλά­νη του δια­βό­λου

ια) Για να λυ­τρω­θού­με από την φθο­ρά

ιβ) Για να χα­ρί­σει Ζωή σε όσους βρί­σκον­ται στα μνή­μα­τα

ιγ) Για να μας ανε­βά­σει από τον θά­να­το στη Ζωή και από την γη στον Ου­ρα­νό

ιδ) Για να σώ­σει τον κό­σμο

ιε) Για να ανα­στή­σει τον Αδάμ με όλο του το γέ­νος

ιστ) Για να ανοί­ξει τις πύ­λες του Πα­ρα­δεί­σου και να αγιά­σει τους πι­στούς

ιζ) Για να μας λυ­τρώ­σει από την λύπη

ιη) Για να φω­τί­σει τους αν­θρώ­πους\

ιθ) Για να χο­ρη­γή­σει στους αν­θρώ­πους την αθα­να­σία

κ) Για να γί­νει ο θά­να­τός μας κοί­μη­ση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου