Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

Το μηνυμα της ημέρας!

 

"Το μέλι εί­ναι πολύ ωραίο.

Όταν όμως φάει κα­νείς πάρα πολύ, μπο­ρεί να του δη­μιουρ­γή­σει εμε­τό.

Έτσι και στα πνευ­μα­τι­κά, δεν πρέ­πει να βγαί­νεις αδιά­κρι­τα 

από τα όρια των δυ­να­το­τή­των σου.

Να κά­νεις μόνο εκεί­νο που μπο­ρείς.

Αυτό θέ­λει ο Θεός.

Τα άλλα θα τα ανα­πλη­ρώ­σει ο ίδιος με την Χάρη Του.

Γιατί υπάρ­χει και ο φό­βος να απελ­πι­στείς, δια­βά­ζον­τας 

τις υψη­λές κα­τα­στά­σεις που έφτα­σαν οι Άγιοι.

Προ­χώ­ρα στην πνευ­μα­τι­κή ζωή με τα­πει­νό φρό­νη­μα 

και ο Θεός δεν θα σε εγ­κα­τα­λεί­ψει.

Μην προ­σπα­θείς να φτά­σεις πνευ­μα­τι­κές κα­τα­στά­σεις 

που υπερ­βαί­νουν τις δυ­νά­μεις σου, για­τί θα πέ­σεις οπωσ­δή­πο­τε,

 και την πτώ­ση σου αυ­τήν θα την εκμε­ταλ­λευ­τεί ο διά­βο­λος."

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου