Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης: «Η νη­στεία εί­ναι κα­λός δά­σκα­λος. Και να για­τί..»

 

 

Η νη­στεία εί­ναι κα­λός δά­σκα­λος. Και να για­τί:

α ) Σύν­το­μα βο­η­θά­ει αυ­τόν που νη­στεύ­ει να κα­τα­λά­βει, πως ο άν­θρω­πος έχει πραγ­μα­τι­κή ανάγ­κη από λίγη τρο­φή και ότι γε­νι­κά εί­μα­στε άπλη­στοι και τρώ­με πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, από όσο ανάγ­κη έχει η φύση μας

β ) Η νη­στεία δεί­χνει κα­θα­ρά και φα­νε­ρώ­νει όλες τις ψυ­χι­κές μας αδυ­να­μί­ες, τις ελ­λεί­ψεις, τις αμαρ­τί­ες και τα πάθη. Εί­ναι όπως ακρι­βώς όταν αρ­χί­ζει να κα­θα­ρί­ζει κα­νείς το βρώ­μι­κο νερό και βλέ­πει όλα τα ερ­πε­τά και τις βρώ­μι­κες ου­σί­ες που πε­ριέ­χει

γ ) Μας φα­νε­ρώ­νει την ανάγ­κη να στρέ­ψου­με στον Θεό με όλη μας την καρ­διά και να επι­ζη­τή­σου­με το έλε­ός Του, την βο­ή­θειά Του και την σω­τη­ρία μας και

δ ) Η νη­στεία απο­κα­λύ­πτει όλη την πα­νουρ­γία, την πο­νη­ριά και την κα­κία των ασω­μά­των δυ­νά­με­ων. Εκεί­νων, που έως σή­με­ρα υπη­ρε­τού­σα­με ασυ­νεί­δη­τα και των οποί­ων η πο­νη­ριά, τώρα που φω­τι­στή­κα­με από το Φως της Χά­ρης του Θεού, φαί­νε­ται κα­θα­ρά. Και τώρα που τις εγ­κα­τα­λεί­ψα­με, μας κυ­νη­γούν ανε­λέη­τα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου