Ζωντανή Αναμετάδοση Ιερών Ακολουθιών

Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Επιστημονικό Συνέδριο «Εκκλησία και Αθλητισμός»

ekklisia athlitismos 1

 

Πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, κατόπιν Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης κατά την Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης Ιανουαρίου 2024, και με την ευκαιρία του έτους Ολυμπιακών Αγώνων 2024, Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του αειμνήστου Καθηγητού Νικολάου Νησιώτου, με θέμα: «Εκκλησία και Αθλητισμός».

Το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, διοργανώθηκε, με την μέριμνα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συνοδικού Μεγάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Αθλητισμού έχει σκοπό:

1. Την διερεύνηση κάθε θέματος που αφορά την ποιμαντική των αθλητών και τις αναζητήσεις του σύγχρονου αθλητικού κινήματος.

2. Την ευαισθητοποίηση των ιερέων σε αυτή την εξειδικευμένη μορφή ποιμαντικής νέων.

3. Την συνέχιση της επικοινωνίας με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς.

4. Την κατάρτιση προγραμμάτων επιμόρφωσης των ιερέων που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.

Στην Ημερίδα παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του εν λόγω Υπουργείου κ. Γεώργιος Καλαντζής και εκπρόσωποι Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Μετά την προσευχή, ο Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης αναφέρθηκε συνοπτικά στον σκοπό της Επιτροπής και στην απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την πραγματοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου.

Ακολούθως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, ανέγνωσε τον ακόλουθο Χαιρετισμό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου:

«Χριστός Ανέστη! Μετά πολλών ευχών χαιρετίζω την έναρξη των ερ­γα­σι­ών του Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρί­ου που δι­ορ­γα­νώ­νε­ται α­πό την Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Α­θλη­τι­σμού προς τι­μήν του α­ει­μνή­στου Κα­θη­γη­τού Νι­κο­λά­ου Νη­σι­ώ­του, με θέ­μα «Εκ­κλη­σί­α και Α­θλη­τι­σμός». Πρό­κει­ται γι­α πο­λύ­τι­μη στιγ­μή, δι­ό­τι μας κα­θι­στά κοι­νω­νούς της πο­ρεί­ας ε­νός ε­πι­φα­νούς αν­δρός, ο ο­ποί­ος δι­έ­πρε­ψε ως πρω­το­πό­ρος τό­σο στον το­μέ­α του Α­θλη­τι­σμού, ό­σο και στον α­κα­δη­μα­ϊ­κό στί­βο και την καλ­λι­έρ­γει­α των Θε­ο­λο­γι­κών Γραμ­μά­των, α­να­δει­κνύ­ον­τας την αυ­θεν­τι­κή α­ξί­α της α­θλη­τι­κής και πνευ­μα­τι­κής α­ρι­στεί­ας.

Η Εκ­κλη­σί­α δι­καί­ως α­να­τρέ­χει στο φω­τει­νό πα­ρά­δειγ­μα του ε­ξέ­χον­τος Κα­θη­γη­τού, δι­ό­τι μας α­πο­κα­λύ­πτει τους καρ­πούς μι­ας βα­θει­άς βι­ω­μα­τι­κής κα­τα­φά­σε­ως προς την ι­ε­ρή αυ­τή δι­α­σύν­δε­ση, την ο­ποί­α δι­α­πι­στώ­νου­με δι­ά­χυ­τη στην εκ­κλη­σι­α­στι­κή γραμ­μα­τεί­α και υ­μνο­λο­γί­α. Ε­πι­ση­μαί­νει ο κλει­νός Παύ­λος: «Ουκ οί­δα­τε ό­τι οι εν στα­δί­ω τρέ­χον­τες πάν­τες μεν τρέ­χου­σιν, εις δε λαμ­βά­νει το βρα­βεί­ον; ού­τως τρέ­χε­τε ί­να κα­τα­λά­βη­τε. πας δε ο α­γω­νι­ζό­με­νος πάν­τα εγ­κρα­τεύ­ε­ται, ε­κεί­νοι μεν ουν ί­να φθαρ­τόν στέ­φα­νον λά­βω­σιν, η­μείς δε ά­φθαρ­τον» (Α' Κορ. 9, 24-25). Α­πό το κυ­ρι­ο­λε­κτι­κό ά­θλη­μα ο Α­πό­στο­λος με­τα­πη­δά στα α­θλή­μα­τα της ψυ­χής, την πνευ­μα­τι­κή α­θλο­θέ­τη­ση, το γυ­μνά­σι­ον των θεί­ων α­ρε­τών, τον ι­ε­ρόν α­γώ­να προς τον α­θλο­θέ­τη Χρι­στό, τον νι­κο­ποι­ό Κύ­ρι­ο.

Κα­τά τους θε­η­γό­ρους Πα­τέ­ρες, η ά­θλη­ση συ­ναρ­τά­ται προς την ά­σκη­ση της ψυ­χής, κα­τά τον ί­δι­ο τρό­πο που στον χα­ρι­σμα­τι­κό άν­θρω­πο συ­ναν­τών­ται η κο­σμι­κή και η ά­νω­θεν Σο­φί­α. Ό­ταν κυ­ρι­αρ­χεί α­πο­κλει­στι­κά η κο­σμι­κή σο­φί­α, το πρό­σω­πο του αν­θρώ­που ευ­τε­λί­ζε­ται και α­πο­ϊ­ε­ρο­ποι­εί­ται, ενώ η ά­νω­θεν Σο­φί­α μας βο­η­θεί να ε­πα­να­φέ­ρου­με την α­ξί­α του αν­θρώ­που στην πρω­ταρ­χι­κή της θέ­ση.

Ό­πως α­κρι­βώς στο έρ­γο του α­ει­μνή­στου Κα­θη­γη­τού δεν πα­ρα­τη­ρού­με μί­α θε­ο­λο­γί­α α­πο­κομ­μέ­νη α­πό τη ζω­ή, αλ­λά ευ­ρύ­τη­τα πνεύ­μα­τος, δι­α­νο­η­τι­κό σφρί­γος, θε­ο­λο­γι­κό στο­χα­σμό εν δι­α­λό­γω προς τον κό­σμο και τις προ­κλή­σεις των και­ρών ε­πί τη βά­σει της βι­ω­μέ­νης α­λή­θει­ας της Εκ­κλη­σί­ας, έτ­σι και στο α­θλη­τι­κό ι­δε­ώ­δες σω­μα­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή άσκη­ση νο­ούν­ται σε άρ­ρη­κτη σύ­ζευ­ξη: Πί­στη και Α­θλη­τι­σμός συμ­βάλ­λουν ο­μοί­ως στην α­νά­πτυ­ξη του χα­ρα­κτή­ρα και της πνευ­μα­τι­κό­τη­τας.

Α­ξί­ζει να υ­πο­γραμ­μι­σθεί, συ­νε­πώς, ό­τι ο α­θλη­τι­σμός συ­νι­στά ά­σκη­ση ό­χι μό­νο του σώ­μα­τος, αλ­λά και του πνεύ­μα­τος. Προ­ά­γει τον πνευ­μα­τι­κό α­γώ­να και α­να­δει­κνύ­ει ψυ­χι­κές α­ρε­τές, ό­πως το ή­θος, η σε­μνό­τη­τα, η ε­πι­μο­νή, η καρ­τε­ρί­α, η αυ­το­θυ­σί­α και η ο­μα­δι­κό­τη­τα. Η πνευ­μα­τι­κή συγ­κέν­τρω­ση και συγ­κρό­τη­ση γί­νον­ται ου­σι­α­στι­κά στοι­χεί­α γι­α την ε­πί­τευ­ξη τό­σο α­θλη­τι­κών, ό­σο και πνευ­μα­τι­κών στό­χων, ό­που η ε­σω­τε­ρι­κή ε­ξέ­λι­ξη και προ­σω­πι­κή βελ­τί­ω­ση ε­πι­τυγ­χά­νον­ται μέ­σα α­πό την προ­σή­λω­ση στους στό­χους και την αν­τι­με­τώ­πι­ση των προ­κλή­σε­ων.

Η Εκ­κλη­σί­α μας ε­νώ­νει την α­γά­πη γι­α τον Θε­ό με την α­γά­πη γι­α τον α­θλη­τι­σμό, θε­ω­ρών­τας ό­τι η α­ρε­τή α­να­δει­κνύ­ε­ται μέ­σα α­πό τις δο­κι­μα­σί­ες. Ό­πως στον α­θλη­τι­σμό, έτ­σι και στη ζω­ή δι­α­νύ­ου­με κα­τά και­ρούς δρό­μους δύ­σβα­τους· ό­σο ό­μως εν­δυ­να­μώ­νε­ται η ψυ­χή του αν­θρώ­που, τό­σο γί­νε­ται ι­κα­νό­τε­ρος να υ­περ­νι­κά τις δυ­σκο­λί­ες πο­ρευ­ό­με­νος με την Χά­ρη του Θε­ού.

Ο­λο­κλη­ρώ­νον­τας αυ­τές τις σκέ­ψεις, θα ή­θε­λα να ευ­χα­ρι­στή­σω τους έγ­κρι­τους συ­νέ­δρους γι­α την συμ­με­το­χή τους και να α­πευ­θύ­νω ευ­λο­γί­α Θε­ού προς ό­λους τους ε­κλε­κτούς συμ­με­τέ­χον­τες και συν­τε­λε­στές, μα­ζί με τις σύμ­ψυ­χες ευ­χές της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου. Εύ­χο­μαι οι ερ­γα­σί­ες του Συ­νε­δρί­ου να ενι­σχύ­σουν ου­σι­ω­δώς την α­πο­τί­μη­ση της δι­α­σύν­δε­σης με­τα­ξύ Εκ­κλη­σί­ας και Α­θλη­τι­σμού, προ­σφέ­ρον­τας καί­ρι­ους λό­γους πνευ­μα­τι­κής οι­κο­δο­μής και η εν­δυ­να­μού­σα υ­πό­μνη­ση της προ­σφο­ράς του α­ει­μνή­στου Κα­θη­γη­τού να στα­θεί έμπνευ­ση και ο­δη­γός στην ζω­ή ό­λων».

Κατόπιν απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης και ο Πρόεδρος των Ορθοδόξων Χριστιανικών Οργανώσεων Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Γραμματεύς της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Σπυρίδωνος Καπράλου.

Κατά την Α' Συνεδρία, στην οποία προήδρευσε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός, παρουσίασαν τις Εισηγήσεις τους: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Τα ανθρωπολογικά όρια του διαλόγου Θεολογίας και Αθλητισμού», ο Ελλογιμώτατος κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Το ασκητικό κατόρθωμα στην Ορθόδοξη Παράδοση. Θεολογία και Αθλητισμός άλλοτε και σήμερα», και ο Ελλογιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Ο Αθλητισμός ως δοξολογία. Η θεολογική προσέγγιση των σπορ και η πολιτισμική της συμβολή».

Μετά το διάλειμμα, πραγματοποιήθηκε η Β' Συνεδρία, στην οποία προήδρευσε ο Ελλογιμώτατος Ομότιμος Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. κ. Γεώργιος Νικολόπουλος και παρουσίασαν τις Εισηγήσεις τους: η Ελλογιμωτάτη κ. Πολυξένη Αργειτάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Τα ιδεώδη του Αθλητισμού στην συνάντησή του με τα ιδανικά του Χριστιανισμού μέσα από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου», ο Ελλογιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής Τμήματος Οργανώσεως και Διοικήσεως Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα: «Νίκος Νησιώτης: Ο φιλόσοφος του Ολυμπισμού», ο Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Τσίγκανος, Λέκτωρ του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Ε.Κ.Π.Α. και Φυσικοθεραπευτής, με θέμα: «Γυμνάσια ψυχής και σώματος μία αέναη και εργώδης προσπάθεια», και ο κ. Ηλίας Λιαμής, Διδάκτωρ Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Ο άνθρωπος ως και το σώμα του. Οι ανθρωπολογικοί πυλώνες του Ολυμπιακού ιδεώδους κατά τον Νίκο Νησιώτη».

Μετά το πέρας των Συνεδριών πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί των Εισηγήσεων.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Αθλητισμού, ανακοίνωσε την από 10ης Ιανουαρίου ε.έ. Απόφαση της Δ.Ι.Σ., διά της οποίας ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, ο εν Χίω ασκήσας, ανακηρύσσεται Προστάτης των προπονητών, δεδομένου ότι έχει χαρακτηρισθεί "αλείπτης" των Νεομαρτύρων.

Εκ του Γραφείου Τύπου

της Ιε­ράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πηγή:  romfea.gr

 

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

ekklisia athlitismos 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου